top of page

Om

Vedtekter for Herad Historielag


 

Herad Historielag ble stiftet den 23. januar 2013.

 

Herad Historielag har sitt virkeområde i bygda Herad.

 

Herad Historielag skal drive sin aktivitet etter de til enhver tid gjeldende vedtekter.


 

1:  Formål

 

Lagets formål er å arbeide for at alt av historisk interesse innen lagets virkeområde blir 

tatt vare på og vernet om, og vekke, øke og spre interesse for og kunnskap om Herads

historie. 

 

For å nå formålet skal laget:

 • organisere og lede lokalhistorisk virksomhet, møter, kurser, ekskursjoner, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon, stedsnavn og annet av historisk interesse arbeide for at det blir gitt ut lokalhistoriske publikasjoner om Herad arbeide for vern av fortidsminner og kulturminner av alle slag i  Herad


 

2:  Medlemsskap

 

Medlemsskapet er åpent for alle. Medlemsskapet baseres på en årlig kontingent.

Kontingentens størrelse fastsettes av årsmøtet.


 

3:  Årsmøtet

 

Årsmøtet er lagets høyeste beslutningsorgan. Årsmøtet holdes årlig og innen utgangen

av mars. Årsmøtet kunngjøres for medlemmene med 2 ukers varsel. 

                                               

Følgende saker behandles av årsmøtet: 

 

 • årsmelding

 • budsjett

 • årskontingent

 • regnskap

 • valg av leder

 • valg av styremedlemmer

 • valg av revisor

 • valgnemnd og andre tillitsmenn

 

Andre saker som samsvarer med lagets formål, kan fremmes senest 14 dager før årsmøtet.

 

Lederen velges for  1 - ett - år omgangen.

 

Styremedlemmenes funksjonsstid er 2 – to – år.

 

Laget ledes av et styre på 7 – sju – medlemmer:

 

 1. leder

 2. nestleder

 3. sekretær

 4. kasserer 

 5. 3 – tre – styremedlemmer 


 

4: Styret  

    

Styret er lagets kontaktledd med andre historielag og kommunens kulturstyre. 

Styret er ansvarlig for lagets økonomi og forvaltning av lagets eiendeler.

Styret er vedtaksført når minst 4 – fire – styremedlemmer er tilstede, og innkallingen til

møtet er skjedd på vanlig møte.

 

5: Valgkomiteen

 

Valgkomiteen består av to medlemmer av Herad Historielag. Valkomiteens medlemmer`s funksjonstid er 1 – et - år

 

6: Oppløsning

 

Om styret ikke holder årsmøte i 2 – to – påfølgende år, kan en frivillig gruppe av medlemmer 

 - etter vanlig kunngjøring – holde årsmøte.Det nye styret overtar det gamle styrets

retter og plikter.

 

Oppløsning av laget kan bare skje på årsmøtets enstemmige beslutning. Styret i Agder

Historielag skal konsulteres. Lagets midler stilles til disposisjon for tiltak i Herad som

samsvarer med lagets formål.  Farsund kommune v/Kulturetaten skal godkjenne en slik

overdragelse av midlene.

 

Lagets arkiv skal overføres til kommunens arkiv eller til Statsarkivet i Kristiansand.

7: Logo

Vi bestemte oss i 2014 at vi burde ha en logo for Historielaget. Etter litt fram og tilbake falt valget på Sandespenna som ble funnet på Sande under utgravingen for den nye veien. Historien bak dette funnet er vel kjent for de fleste. Spenna menes å kunne dateres tilbake til folkevandringstiden ca 400-570 e.kr.

Bildet er tilgjengelig på offentlige media, så det var bare spørsmål om hvordan vi kunne få dette tilpasset for vårt bruk.

Sandespenna måler 17 centimeter og ble av arkologene vurdert som meget verdifull. Det er jo litt «gøy» at denne ble funnet i Herad og vi mente det var et verdig symbol for historielaget.

HH-Logo.PNG
bottom of page